JAHEP Secretariat

2022.4~2023.3
 Member Representative: Takeshi KOMATSUBARA
Accounting etc.: Yoshiaki FUJII, Mayumi SUEHIRO, Yukari WADA
Secretary: Takeshi NAKADAIRA, Tetsuro SEKIGUCHI, Tsunayuki MATSUBARA, Hajime NISHIGUCHI, Koji SHIOMI
High Energy News Editorial Chair: Satoshi MIIHARA
Young Researcher's Award: Tadashi NOMURA, Tsutomu MIBE
 Affiliation KEK [IPNS J-PARC]
 Address 203-1 Shirakata, Tokai-mura, Naka-gun Ibaraki, 319-1106 Japan
KEK Tokai campus Tokai Building #1 Room 211
 TEL 029-284-4831 (Office)   
 FAX 029-284-4832 (Office)
 E-mail hec-secatjahep.org

2021.4~2022.3
 Member Representative: Itaru SHIMIZU
Accounting etc.: Yoshihito GANDO, Miki KIKUCHI
Secretary: Haruo IKEDA, Azusa GANDO (TERASHIMA), Atsuko ICHIKAWA
High Energy News Editorial Chair: Kiseki NAKAMURA
Young Researcher's Award: Hiroko WATANABE
 Affiliation Tohoku University
 Address 6-3, Aramaki Aza Aoba, Aoba-ku, Sendai Miyagi, 980-8578 Japan
Research Center for Neutrino Science, Tohoku University

Page Top