JAHEP Secretariat

2024.4~2025.3
 Member Representative: Junji TOJO
Accounting: Daigo MATSUMARU
Roster, Election: Hidetoshi OTONO, Manabu MORITSU, Shohei SHIRABE
Secretary: Kohei YORITA, Hidetoshi OTONO, Takashi YAMANAKA, Manabu MORITSU, Shohei SHIRABE, Yosuke YUSA, Yutaro SATO
High Energy News Editorial Chair: Kiyoshi HAYASAKA
JAHEP Young Researcher's Award: Tomoko ARIGA
JPS Young Encouragement Prize: Tamaki YOSHIOKA
 Affiliation Kyushu University, Waseda University, Niigata University
 Address 744 Motooka, Nishi-ku, Fukuoka, 819-0395 Japan
Kyushu University
Research Center for Advanced Particle Physics
 E-mail hec-secatjahep.org

2023.4~2024.3
 Member Representative: Masaya ISHINO
Accounting: Yumi KASE
Roster, Election: Ryu SAWADA, Masahiko SAITO
Secretary: Yasuyuki OKUMURA
High Energy News Editorial Chair: Yasuhiro NAKAJIMA
JAHEP Young Researcher's Award: Junichi TANAKA
JPS Young Encouragement Prize: Wataru OOTANI
 Affiliation The University of Tokyo
 Address 7-3-1 Hongo, Bunkyo-ku, Tokyo, 113-0033 Japan
The University of Tokyo
International Center for Elementary Particle Physics

Page Top